Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


v'hwèn rope Rucu, i hwen taag ne ta gag ta na̱ma̱.
v'hwé̱nké̱ pinnacle, top, summit Dapt elos kon a̱n s'hwenke.; Dapt elka̱n hwe̱nke̱ sa̱n ce.
v'hwènyálà a kind of plant (sem. domains: 1.5 - Plant.)
v'hyà̱ wrestling move - a type of shoulder throw U hetk hyaaro na̱ v'hya̱.
v'hyà̱nsù vein of leaf of dum-palm, locust bean or corn, or of feather El nan em ve̱so an s'hyansu.
v'hyùndù 1weal - swelling on skin of human or animal caused by flogging Go̱t baa nu'vosim me emka̱ v'hyundu. Look at the weal I got from my flogging. 2nick, scratch mark on arrow or tool Zo̱o̱gan el ta ema riina zoin riv c'napo.
v'jú finger Seman dwai na̱v'ju. (sem. domains: anat.)
v'kà accusation U ke̱e̱kema̱v ka azi min hwain wa.
v'kàarè tentacle Kyo̱ksa̱n ci s'kaar s'zissa̱.
v'kàbó side, rib A̱m o̱mk v'kabo am go̱vko̱. (sem. domains: anat.)
v'kàkcò cf: ì'gàdè, ì'gàté. rafter, truss, roof-supporting framework Te̱kte̱ka̱n rya ka̱ v'kakca̱v getka.
v'kàndámà thatching needle El nan em ho̱dk c'na be̱me̱ na̱ v'kandama. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'kàtà wrestling move - trip Na hetk waa kempa na̱ v'kata.
v'kè̱e̱rò stripe Janka̱v d'kad ci s'ke̱e̱ro.
v'kélcò gimlet Ze̱lve̱ ma̱v kelco a̱m kelt k'kaatako. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'kè̱mé̱ equal (in age and social standing) Kada v'eman lalk ta nlo; a̱m za na̱v ke̱ma von da.; A̱m el a̱n s'ke̱me̱ a wara̱v no.; Ke̱ma̱v ri a tu gela̱m sam da.
v'kè̱nbè̱ midrib of raphia used for roofing and canoe poles (paddles) El nan ema be̱ma̱n s'ke̱nbe̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
v'kè̱nè̱ persistent ill luck, cantankerousness Kwe̱nto ci v'ke̱ne̱v naake.
v'ké̱ngní sound of fv:zqri rings being rung. El nan bu v'ke̱ngni baan wa̱. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
v'kè̱stú fire-lighter, steel for flint tinder El nan dapasa hwela na̱ v'ke̱stu.
v'kìlómétà kilometre
v'kìmà̱ hall of fame, customary ceremony displayed or celebrated A noc hwa ko̱bo̱, u balka̱ v'kima̱. (sem. domains: trad.)
v'kírú kind of drum We̱n v'kiru a tu ryam lo̱n da.; V'Kiru i hind yaayantana. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
v'kògà grave of a person who died of smallpox Un pasi na̱v'koga, gaags sa̱n em o.
v'kò̱gò̱ sheanut El nan em neva̱m c'riga̱ a̱n ko̱go̱. (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food.)