Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


v'kò̱lgò̱ twig, small stick used for firewood U havka u gecma s'ko̱lgo̱.
v'kòmà pubic hair A neta̱n kwe̱ an cin s'kom da. (sem. domains: anat.)
v'kò̱mò̱ metal wire, a strand of metal
v'kó̱o̱ narrow strip of land that is being weeded, especially the one nearest to the edge of the field O̱mo̱ ko̱o̱v nlo c'gwana. (sem. domains: farm.)
v'kùdú scar (plural esp. smallpox) Gaags sa em noco sa̱n le̱gse̱ o s'kudu.
v'kùkbù finger- or toe-nail (human); claw (animal); talon (bird) Kuka̱b c'gwiim cim rya. (sem. domains: anat.)
v'kúsà nail (tool)
v'kwà̱ knee lock in wrestling Hyaa da̱ v'kwa̱ i na̱v'widi.
v'kwàn 1hair from a cow or horse tail used to wisk away flies (a fly switch) 2bow or string made from animal hair for playing musical instruments Aka̱n el ta em c'moolo a̱n s'kwan. Children make musical instruments with animal hair.
v'kwàn-dó̱kò̱ hair of horse's tail El nan em k'mo̱o̱lo̱ a̱n s'kwan-do̱ko̱. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
v'kwàntà ring A̱m waka v'kwanta a̱v ta honnam da.
v'kwè̱mbè̱ fish-hook A̱v kwe̱mbe̱ iv ko̱ma̱v ko̱ntsko̱i van nan em nan sipt ge̱nne̱.; A̱m sipka̱ damran ge̱ne̱ na̱ v'kwe̱mbe̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'kwe̱mbo
v'kwe̱mbo
v'kyó furrow, or ridge for planting crops A̱m hatka be̱ v'kyo v'da̱n. (sem. domains: farm.)
v'kyò̱o̱rò (in a) row, line, lined up An go̱la̱m do̱o̱ko̱ v'kyo̱o̱ro ta hava caa d'bebo.; So̱o̱sen el na ha̱cu v'kyo̱o̱ro.
v'làbà sling, maybe for a sword Ema ma̱ v'laba a̱n we̱dk cwiima̱. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'lákká sb inseparable from sb else, clinger A̱rmu ha̱n ci v'lakka ba neta.
v'làkó whip Nokta v'lako, bat nan bu wa. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'làlàlà epilepsy Gaaga̱ c'lalala za u kasi da.
v'làllàllà epilepsy So̱n ma̱ v'lallalla zam kasi da. (sem. domains: med.)
v'làwàláwá trap for catching birds El nan sip nemna, gov, yogno a̱n s'lawalawa. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'lè̱ké̱ tonsil, uvula; tissue at the back of the throat Na gedk wa v'le̱ke̱.; A le̱ke̱v hwa̱, el ta zopa̱ v'godo. [the small fleshy V-shaped extension of the soft palate that hangs above the tongue at the entrance to the throat] (sem. domains: anat.)
v'lèlgò shrieking, high-pitched voice used on purpose by |fv{g[lm[} age group El nan hong s'lelgo daava̱n kyaam am gila̱.
v'lé̱ngé̱ a bag specially woven for holding asbin salt El nan wa le̱nge̱v a̱m gumu nan ne̱e̱t gwe̱lne̱.