Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


v'rádó thunder (a peal of) Rada̱v dwak ce u yo̱ro.
v'rapco
v'rápcò
v'ràpó sling El nan ema k'bai a̱v'rapo.
v'rèdé rough-edged back Kwe̱nte̱m ci v'rede.
v'règdò black spot on body, which everyone is supposed to have somewhere Kooye̱ nocu rimu wa ci v'regdo an wedu ru. (sem. domains: anat.)
v'rèndà-réndà sign which may warn of sth like rain coming soon Me̱nk emka v'renda-renda. The rain has given a (warning) sign.
v'ré̱ngé̱ woven frond sack used for packing local rock-salt for sale A̱m waka v're̱nge̱.
v'rèrè staff of the magaze (clan-leader) V'rere i cev nu bo̱ho̱ a̱v magaze. (sem. domains: trad.)
v'rígú line round sth U maak v'rigu a̱n d'be̱.
v'ró̱mó̱ point of hoe or axe protruding from haft (fitted in the handle) Ro̱m va̱ d'kwint do̱o̱ mu naa.; Wa do̱o̱ske na̱ v'ro̱mo̱.
v'ró̱n bad luck (esp. of sb who seems to be unlucky all the time) Reen kaage̱ zayi kan ciin v'ro̱n.
v'ronga
v'róngà cornstalk sheaf Av hena̱v rongav swava, i k'depe k'dwepek swaka̱.
v'rò̱ngò line or row Gwe̱la̱n do̱o̱ko̱ v'ro̱ngo ta hav a̱n c'bate.
v'rùmù clay tiers rising from the ground El nan maa s'rumu nan sakta k'zega. (sem. domains: farm.)
v'sàkàtá bolt; metal bar used to fasten a door or window A̱v gwedak kurun gyopo, a̱v patra̱v sakata.
v'sakca (a̱vsaktasa)
v'sàkcà pot for channeling air from bellows into heart of fire El nan cob c'vukcu na̱v sakca.
v'sàktà a cover for a beehive Saktav he̱e̱kke̱.
v'sàngàmò̱o̱ré specially decorated rod carried at a certain rite of passage Yaakempana an gagi nu bada el ta bo̱p s'sangamo̱o̱re.
v'sangamo̱o̱ri
v'sangamo̱o̱ri
v'sè̱n iron band with barbs on the end of a spear or arrow El nan ema sap s'se̱n.
v'sìbì grass seed Sibiv dooka̱m d'isa̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)