Browse C'lela - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


v'sìríwà cornstalk or bamboo flute Yaakempan Pe̱le̱tno el ta hul s'siriwa baa c'bate. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
v'súmú shoot, new leaf of a plant Ce lan na̱m pota, go̱tu cukka̱ a̱vsumu. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
v'súpú the corner of the farm (usu. triangular) U takka go̱va̱m a̱vsupu. (sem. domains: farm.)
v'swá young female animal
v'swáa young, virgin (calf, goat, sheep etc.) Hav a̱v wan v'swa gwe̱le̱. (sem. domains: 1.6 - Animal.)
v'swèn barb on an arrow Deel da̱ v'swen a da̱n kasa̱n we̱du rihi da. (sem. domains: 6.7 - Tool.)
v'tampaasuwa
v'tàmsùwá
v'tàmswá (sewing) needle El nan em zil na̱v tamswa.; El nan em zilu na̱v tamswa.
v'te̱no cf: k'bágágáu, v'rado.
v'té̱nó thunderclap Te̱na̱v el ta̱v zapska netna.
v'té̱nó peal (of thunder) I v'te̱no va̱n hetin k'kuru.
v'wàgà a parasitic plant that grows on trees El nan em s'banca̱n s'waga. Loranthus pentagona (sem. domains: 1.5 - Plant.)
v'wà̱mà̱ land that has not yet been weeded this year A el a̱n go̱vu v'wa̱ma̱.
v'weya wire
v'widi
v'yaadi yard
v'yàanà pip (e.g. of lemon or orange) I v'yaana vu to̱li ne.
v'yàbkò a flash of lightning Yabka̱v el ta̱v gelamsa me.
v'yál ná̱a̱má̱ kind of twining herb El nan ta̱a̱ ga̱a̱r sa̱n yal-na̱a̱ma̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
v'yálà bean A̱m gwaka yala. (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food, farm.)
v'yàmprà millet Yampra av he̱n e a̱v ze naata. (sem. domains: 1.5 - Plant, 5.2 - Food, farm.)
v'yà̱n storm Me̱nk emka v'ya̱n tu hav a̱n d'hya.
v'yànà 1seed 2
v'yonga