Browse Copala Triqui – English


xr


xrujxruj³npotollaTáá ni̱j xruj xráá tacóó chruun nacoo̱.The pot is upside down on the dry tree stump.der.xruj aga'metal pot
xruj aga'xruj³ aga'³nmetal potolla metal, olla de peltreder. ofxrujpot
xruj zihu̱uxruj³ ziuu³¹npitchercántaro
xruu̱xruu³¹ncheekmejilla2.1.1HeadCabeza
xrúú chucheexruu⁵ chuchee³²negghuevoNe̱ sese achíín ta'níí soj xrúú chuchee cha̱ yo' man soj, ne̱ se̱ ca'vee nano̱' soj xcuun ne̱ caxri̱i̱ soj ston yo' ma'. Or if your son asks for an egg, will you give him a scorpion? LUK 11:12chruj 1eggchucheechicken
xrúú chuchee
xruunchruuntree wood bed pole, stalk

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2