mán caya̱ man⁴ caya¹³vstand_up_(plur._subj.)pararse (plural)Cuma̠a̠n caya̠ soj ne̠ ca'mi̠i̠ xrej ga̠ ní'. Stay standing and the priest will talk to us.Mantenganse parados y el cura hablará con nosotros.