manprtvocative particlepartícula vocativaMe che'é tuchri̱i síí nihánj, ga̱ man maestro'. “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?”JHN 9:2bTza̱j ne̱ cataj Simón rihaan Jesucristó, ne̱: Niga̱n' qui'yaj suun uxrá núj, tiguíj ndo'o núj nanj rá na, tza̱j ne̱ a̱ 'ó xcuaj ne quiri̱' núj, man maestro. Simon answered, “Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. LUK 5:5a