xrúú chucheexruu⁵ chuchee³²negghuevoNe̱ sese achíín ta'níí soj xrúú chuchee cha̱ yo' man soj, ne̱ se̱ ca'vee nano̱' soj xcuun ne̱ caxri̱i̱ soj ston yo' ma'. Or if your son asks for an egg, will you give him a scorpion? LUK 11:12chruj 1eggchucheechicken

xrúú chuchee