rquíírquii⁵ngrasshopperchapulín...ne̱ chá so' rquíí chá so' catzi' xtaan ma̱n quij chá so' a. ... and he ate locusts and wild honey. ...y comía langostas y miel del monte.MRK 1:6comp.xquíí na̱shrimp