yo'óó scuá tsi̱' yo'oo⁵ scua⁴ tsi'¹ cfyo'óóyo'óó arinánpowdered sugar, confectioners sugarpolvo dulceCuta' ndo'o nii yo'óó scuá tsi̱' xráá rachrúún. They put a lot of powdered sugar on the bread. Pusieron mucho azúcar confeccionado al pan. comp. ofyo'óótzi̱'scuá