yo'óó scuá tsi̱' yo'oo⁵ scua⁴ tsi'¹ npowdered sugar, confectioners sugarpolvo dulceCuta' ndo'onii yo'óó sc tsi̱' xráá rachrúún.They put a lot of powdered sugar on the bread. Pusieron mucho azúcar confeccionado al pan. yo'óódirt, powder, ashes land, earth floortzi̱'sweetscuásugarcfyo'óóyo'óó ariná