ta'nga'1ta'nga'³n1footprint, trace, brandhuella, seña, marcagane̱ se̱ squinája 'o̱ se ta'nga̱' ní' rihaan nij ta'níí ní' ga̱ nij ta'nij x'no̱ ní' ca'anj chrej rihaan vaa.thus we won't leave any trace for our descendants in the futureentonces no dejaremos ninguna huella para nuestros descendientes.Nana̱ na 60.12circumcisioncircuncisiónrii ta'nga'be in charge ofxcaj ta'nga'measure, weigh