tagüéj tagüej⁵cfo'güéjvthrow, tossecharNuxra̱' so̱' tu'vá so̱', ne̱ ta̱güéj 'o̱j, se me rá so̱', cha̱ so̱' ei.Open your mouth and I'm going to throw in a tuna, if you want to eat it.Abre la boca, y voy a tirar una, si quieres comerla.El zorro 7.1...ne̱ sese tagüéj nii man so' rque na ya'a̱nj ..... if they throw him in the ocean ...LUK 17:2bSíí nihánj taguéj rmii ne̠ yo'ó so' ni ca've̠e go̠' rmii ga̠ chruun. The guy threw the ball, but the other one couldn't hit it with the bat.Este tipo lanzó la pelota, pero el otro no le pegó con el bat.