Browse Daasanach – English


h


ha1PVMdon'tusifanye2AUXhave; will; will havekuwa naye/Yú ha rafama./Free translationI will sleep/Kúún ha rafananna./Free translationYou(sg) will sleep./Mu hai rafama./Free translationHe will sleep./Ha ráfiny!/Free translationDon't(sg) sleep.SGunspec. var.haiifl. var.haí1Gnrhaiunspec. var. ofhahaí1ifl. var. ofhahaí3
ha chéen2V-CPXYou(sg) do not say (it)usiseme kitu(PRE)RFLIMP(SG)-NEGunspec. var. ofáat
ha chéen1command neg. sg. ofáat
ha yíésinycommand neg. sg. ofáas
haabusanipf. neg. ofhabúso
haabusataipf. 2nd. ofhabúso
haabutaipf. 1st. ofhabúso
haachidheNheronndege: aina ya; kulasitaraFSG5
haađiaipf. 1st. ofhashVleaveacha
haađichaipf. 2nd. ofhashVyou leave(it)uacha
haađicheprf. ipf. 2nd. ofhash
haađichoVCS-1DEP2haađuounspec. var. ofhashGnrhaađuounspec. var. ofhash
haađichokádep. 2nd. ofhash
haađichúádep. 2nd. ofhash
haađieprf. ipf. 1st. ofhashVwas leaving free; was allowing freedomalikuwa akiachia huru
haađinyipf. neg. ofhash
haađuoVleave; should leave; would leaveachaCS-1DEP1haađichounspec. var. ofhashGnrhaađichohaađuo
haađuokádep. 1st. ofhash
haađúádep. 1st. ofhash
haadhóNgrass: type ofnyasi: aina yaCpraadho 1FVDFCL5Cpraadhó
haadachúNmy daughterswasichana wanguCprinichúiniFPLunspec. var. ofhádaSginichúunspec. var. ofini
haadinsanoNgerbalsMPL3GnrhaadinteThe preceding form, 'hađinsam' was from Goosh Kwanyang'.Other Formhadinsam
haadintehàːdɪ̀nt̪ɛ̀Ngerbalmnyama kama panyaCprsusunachFSG3GnrhaadinsanoCprsusunachOther Formhadinte
haagisanipf. neg. ofhagíso
haagisataipf. 2nd. ofhagíso