Browse Dagbani


a
aa
b
c
ch
d
e
ɛ
ee
f
g
ɣ
gb
gy
h
i
ii
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
ɔ
oo
p
q
r
s
sh
t
u
uu
v
w
x
y
z
ʒ

ŋm


ŋma cf: 'ŋmaŋ, ŋma·; cf: laɣi^ŋmara, laɣifu.
ŋma· ŋmara cf: ŋmaai, zuŋguliŋmaarigu, ŋmahi; cf: ŋmarigu; cf: zuɣu^ŋmara, zuɣu·; cf: tiŋ^ŋmaŋ, tiŋa·, tiŋ^ŋmara; cf: 'ŋmaŋ, ŋma; cf: goonjɛŋma, goonje; cf: danŋmara, daŋ·; cf: ŋmahi, ŋmaai; cf: ŋmaai, danŋmara, laɣiŋmara, zuɣuŋmara. v 1to break (of glass or crockery) 2to burst 3to cut a tree, hack, fell
ŋma· ŋmari cf: ʒiri, -lana·, -nima·; cf: ʒiri. v to lie, tell lies
ŋmaa cf: jinjɛm, jinjɛnlani, jinjɛŋŋmaa, lani, wɔrilani, naɣilalantabili, kɔrilangbandi; cf: gɔgaliga, gom, gali·, gɔŋmaa, gɔsima, gɔyuunsi, sim·, -lana·; cf: biŋŋmaa, bini.
ŋmaai ŋmaara; ŋmaag' cf: -ŋmaa·; cf: zuŋguliŋmaarigu, ŋma·, ŋmahi; cf: zuŋguli^ŋmaarigu, zuŋguli; cf: ŋma·, danŋmara, laɣiŋmara, zuɣuŋmara; cf: ŋmahi, ŋma·; cf: 'ŋmaa·, binŋmaa, gɔŋmaa, naɣiŋmaa. v 1to fell a tree 2to cut off, saw off 3to end, finish, 'cut off' in the metaphorical sense
ŋmaanchee ŋmaanchɛhi cf: ŋmaaŋa, ŋmaandoli, ŋmansuliga, ŋmaaŋkpihiga, ŋmaaŋa_sinsabiga, lɔɣu·, sinsabiga, kpihiga, sinsabili. n bird [sp.]
ŋmaandoli cf: ŋmaaŋa, ŋmaanchee, ŋmansuliga, ŋmaaŋkpihiga, ŋmaaŋa_sinsabiga, lɔɣu·, sinsabiga, kpihiga, sinsabili; cf: ŋmaaŋa. n "a disease of the neck for children" (IM)
ŋmaankpihiga n plant [sp.]
ŋmaansuliga ŋmaansulisi cf: ŋmaaŋa. n 1black colobus monkey 2a hat made of colobus-fur (dance costume)
ŋmaaŋa ŋmaansi; ŋmaandari cf: ŋmaansuliga; cf: ŋmaanchee, ŋmaandoli, ŋmansuliga, ŋmaaŋkpihiga, ŋmaaŋa_sinsabiga, lɔɣu·, sinsabiga, kpihiga, sinsabili; cf: kari^ŋmaaŋa, kari·; cf: ŋmaandoli. n 1red monkey, patas 2"a disease of the ribs for children" (IM); a male patas monkey
ŋmaaŋa_sinsabiga ŋmaaŋa sinsabisi cf: ŋmaaŋa, ŋmaanchee, ŋmaandoli, ŋmansuliga, ŋmaaŋkpihiga, lɔɣu·, sinsabiga, kpihiga, sinsabili. n berries [sp.] (edible)
ŋmaaŋkpihiga cf: ŋmaaŋa, ŋmaanchee, ŋmaandoli, ŋmansuliga, ŋmaaŋa_sinsabiga, lɔɣu·, sinsabiga, kpihiga, sinsabili; cf: kpihiga, kpihili. n tree [sp.], aphrodisiac, 'mandrake'
ŋmabi ŋmabira; ŋmabiriba 1v to hold under the arm 2v to steal (idiomatic) 3n "to aid another to lift a load onto his head while the helper is himself carrrying a load" (IM); a pilferer, thief
ŋmaɣi ŋmaɣira v 1to make rope 2to dodge, swerve, sidestep 3to trick
ŋmaɣu tear
ŋmahi ŋmahira cf: ŋmaai, zuŋguliŋmaarigu, ŋma·; cf: ŋma·, ŋmaai. v 1to cut into pieces, cut up 2to slice 3to cut, break, 'cut' many things 4to cause to 'cut'
ŋmahim· ŋmahinda v 1to massage with the hands 2to squeeze, crush
ŋmahim· ŋmahinda cf: ŋmahinli; cf: yɛli^ŋmahima, yɛlli; cf: biŋŋmahindili, bini; cf: ŋmani·, 'ŋmahindili, biŋŋmahindili, yɛliŋmahima. v to compare, make or remark on a similarity
ŋmahima proverbs
ŋmahinli ŋmahima cf: ŋmahiŋgbana, gbɔŋ; cf: ŋmahim·. n 1a resemblance, image, sth. similar/comparable 2an example
ŋmahiŋgbana cf: gbɔŋ, ŋmahinli. 1n 2pl outline, delineation, appearance
ŋmali· ŋmaya cf: ŋmani·. v 1a resemblance, something comparable 2a sample 3a type
ŋmali· cf: ŋmanzuɣulaa. n a skin-rash, "ringworm" (IM)
ŋmaligi ŋmaligira; ŋmaligima cf: ŋmaligili, 'ŋmaliŋ. v 1to turn 2to return, turn/go back
ŋmaligili cf: ŋmaligi, 'ŋmaliŋ. n "the business of fetching and selling water by women"

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >