ᦷᦠhoo¹5001nounhead; upper end; topᦉᧅ ᦷᦠ ᦇᦴ.It pecked the head of the snake.ᦷᦠ ᦡᦾ.The top of a mountain.ᦷᦠ ᦵᦣᦲ.The front of a boat.ᦷᦠ ᦉᦻ ᦺᦝ.The end of a wire.8.6.2Top2.1.1Head2classifierclassifier for heads, for certain round foods (as onions, cabbages, pineapples), machinery, skeins of threadᦕᧅ ᦷᦢᧈ ᧚ ᦷᦠ.One onion.ᦷᦠ ᦈᧅ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦷᦠ ᧚.A machine that has many uses.9.2.6.1Classifiersᦶᦀᧅᧈᦷᦠᦀᦸᧃᦷᦠᦷᦂᧂᧈᦷᦠᦈᧁᧉᦵᦙᦲᧂᦂᦸᦰᦜᦸᦰᦷᦠᦂᦲᧃᦷᦠᦂᦳᧄᧉᦷᦠᦶᦃᧂᧈᦶᦡᧆᧈᦂᦸᧅᦷᦠᦃᦸᧃᧈᦷᦠᦶᦉᧆᦃᧇᦷᦠᦄᦸᧅ1ᦅᦱᧈᦷᦠᦅᧁᧉᦣᦱᧅᦷᦠᦉᦱᧃᦅᧄᦷᦠᦷᦙᧃᦆᦱᧆᦷᦠᦈᧁᧉᦵᦐᦲᦷᦠᦈᦳᧄᦷᦠᦈᦸᧄᦷᦠᦈᦸᧄᦷᦠᦠᦸᧂᦉᦂᧁᧉᦛᦲᦷᦠᦉᦂᧁᧉᦡᧄᦷᦠᦉᦷᦠᦊᦱᦷᦠᦺᦙᧉᦷᦍᧅᦷᦠᦷᦍᦆᦸᦍᧄᧈᦷᦠᦵᦎᧅᦷᦠᦷᦎᧅᦷᦠᦎᦳᧄᧈᦷᦠᦵᦠᦲᧈᦐᧂᦷᦠᦑᦱᧂᦀᦸᧃᦷᦠᦂᦸᧃᧈᦷᦓᧅᦷᦏᦷᦜᦷᦠᦠᦸᧅᧈᦷᦓᧅ᧒ᦷᦠᦔᦱᦷᦠᦔᦳᧄᦔᦱᦷᦠᦙᦳᧃᦷᦔᧅᦆᦸᦍᦸᦷᦠᦔᧅᦂᦡᦲᧆᦷᦠᦠᦸᧄᦕᦱᧉᦉᦳᧇᦷᦠᦕᦱᧉᦷᦠᦕᦲᦢᦱᧇᦷᦠᦕᦴᧉᦀᦸᧃᦷᦠᦵᦕᦲᧅᧈᦙᧃᦷᦠᦺᦙᧉᦕᦳᧄᦷᦠᦕᧅᦷᦠᦕᦲᧆᦷᦠᦷᦖᧅᧈᦷᦠᦺᦖᦷᦠᦖᦻᦷᦠᦖᦸᧃᦷᦠᦖᦱᧅᦙᧃᦷᦠᦖᦱᧅᦷᦠᦠᦳᧄᧉᦗᦲᧈᦓᦸᧂᧉᦎᦲᧃᦶᦊᧃᦷᦠᦂᧃᦘᦵᦐᦲᦷᦠᦙᧁᦷᦠᦞᦻᦞᦻᦷᦠᦷᦟᧇᦷᦠᦵᦟᦲᧆᦢᧆᦷᦠᦟᦳᧃᧉᦷᦠᦷᦗᦂᧁᧉᦟᦸᧇᦷᦠᦷᦠᦂᦱᧆᦷᦠᦃᦱᧈᦷᦠᦶᦃᧂᦷᦠᦶᦃᧃᦷᦠᦷᦃ1ᦷᦠᦃᧁᧈᦷᦠᦃᦲᧂᦷᦠᦅᦳᧃᦷᦠᦅᦲᧇᦷᦠᦆᧄᧈᦷᦠᦆᦸᧄᦷᦠᦵᦇᦲᧃᧈᦷᦠᦵᦈᧇᦷᦠᦙᧁᦷᦠᦺᦈᦷᦠᦈᧅᦷᦠᦈᧅᦷᦠᦍᦳᧃᦷᦠᦉᦻᦺᦝᦷᦠᦉᧅᦺᦆᧉᦷᦠᦊᦰᦎᦱᦶᦎᧅᧈᦷᦠᦊᦱᧁᧉᦓᦱᧁᧉᦵᦣᦲᧃᦷᦠᦎᦱᦷᦠᦵᦎᧁᧈᦷᦠᦎᧁᦷᦠᦎᦳᧄᦷᦠᦐᦱᧉᦷᦠᦐᧁᧈᦷᦠᦐᦹᧂᧉᦓᧄᧉᦷᦠᦑᦱᧁᧉᦷᦠᦑᦸᧂᦰᦃᦸᧂᦶᦈᧃᧉᦷᦠᦒᦲᦷᦠᦒᦻᦍᦱᧂᧉᦵᦓᦲᧃᧉᦷᦠᦓᦻᦷᦠᦓᦸᧃᦷᦠᦓᧄᧉᦷᦠᦓᧄᧉᦉᦴᧈᦷᦠᦓᧄᧉᦷᦢᦷᦠᦓᦳᧄᦷᦠᦔᦲ1ᦷᦠᦔᦲ2ᦷᦠᦔᦲ2ᦷᦠᦔᧃᧈᦷᦠᦔᧃᧈᦷᦠᦙᧁᦷᦠᦵᦕᦲᧅᧈᦷᦠᦵᦕᦲᧅᧈᦷᦠᦙᧃᦷᦠᦕᧅᦵᦗᦲᧅᦷᦠᦕᧅᦵᦗᦲᧅᦶᦡᧂᦷᦠᦷᦖᧅᦷᦠᦺᦈᦷᦠᦖᦸᧈᦷᦠᦖᦸᧉᦊᦱᦚᦲᧃᧈᦷᦠᦗᦹᧂᦷᦠᦗᦸᧃᦷᦠᦗᦹᧃᦷᦠᦘᦲᧃᧉᦵᦒᦲᧁᦷᦠᦶᦙᧈᦎᦲᧃᦷᦠᦶᦙᧈᦙᦹᦷᦠᦵᦙᦲᧂ1ᦷᦠᦺᦙᧉᦷᦠᦎᦸᧅᧈᦷᦠᦙᧁᦷᦠᦙᦱᧂᧉᦷᦠᦙᧃᦷᦠᦙᦸᧃᧈᦷᦠᦙᦸᧃᧈᦑᦸᧃᧈᦡᦾᦷᦠᦺᦝᦷᦠᦞᧆᦷᦠᦷᦟᧆᦷᦠᦵᦟᦲᧂᧈᦷᦠᦟᦳᧄᦂᧆᦷᦠᦵᦠᧆᧈᦷᦠᦠᦱᧂᦷᦠᦠᦸᧄᦷᦠᦠᦸᧅᧈᦖᦸᧅᧈᦃᦱᧁᦷᦠᦡᦲᦞᦲᦡᦲᦷᦠᦡᦾᦷᦠᦅᦸᧂᦰᦷᦠᦡᦳᧆᧈᦷᦠᦢᦱᧈᦷᦠᦷᦢᧈᦷᦠᦷᦢᧆᦷᦠᦢᦱᧃᧉᦷᦠᦢᦱᧃᧉᦷᦠᦷᦃᧂᧈᦷᦠᦢᦳᧅᦷᦠᦵᦣᦲᧃᦵᦡᧆᦑᦻᧉᦧᦻᦷᦠᦡᧄᦷᦠᦡᦳᧅᧈᦷᦠᦣᦴᧉᦷᦠᦣᦴᧉᦧᦸᧃᦣᦱᧅᦺᦙᧉᦷᦠᦊᦱᧉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *