ᦃᦸᧉ ᦅᧄ

ᦵᦗᧆ ᦅᧄ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ.

 

ᦁᧂ ᦂᦲᧆ
ᦺᦑ
ᦅᧄ ᦠᦸᧉ
ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ
noun ᦅᧄ ᦓᦱᧄ 名词 ᦷᦓᧅᦎᧂᧈᦅᧄᦉᦸᧅᧈᦔᦹᧃᦩᦱᧄᦅᦹᧆ
name ᦅᧄ ᦋᦹᧈ 专名 ᦀᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ、ᦀᦻᧉ ᦆᧄ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ
pronoun ᦅᧄ ᦶᦑᧃ 代词 ᦙᦹᧂᦎᦴᦑᦱᧃᧈᦃᦾᧉᦙᧃ
classifier ᦅᧄ ᦶᦈᧆ ᦖᦴᧈ 量词 ᦐᦽᧈᦀᧃᦢᦲᧃᧉᦶᦕᧃᧈᦷᦎ (ᦶᦙᧁ ᧒ ᦷᦎ)
numeral ᦅᧄ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ 数词 ᦣᦾᧉ
verb (intransitive) ᦅᧄ ᦆᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦶᦕᧁ ᦷᦆ 不及物动词 ᦺᦀᦺᦠᧉᦵᦑᧁᦶᦎᧅᧈᦓᦸᧃᦵᦣᦲᧈ
verb (transitive) ᦅᧄ ᦆᦻᧉ ᦶᦕᧁ ᦷᦆ 及物动词 ᦎᦲᦵᦀᧁᧉᦶᦢᧅᧈᦺᦋᧉᦊᦻᦉᦸᧃ
pre-verb ᦅᧄ ᦆᦻᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ 情态动词 ᦷᦅᧃᦍᧂᦈᧅᦈᧅ ᦺᦡᧉᦋᦱᧆᦶᦤᧃᦵᦑᧂᧈ
post-verb ᦅᧄ ᦆᦻᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ 次要动词 ᦅᧄ ᦵᦡᧁᦀᦳᧄ ᦜᦳᧄᦶᦈᧂᧉ (ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ)、ᦺᦈᧉ ᦺᦈᧉᦃᦹᧃᧉ (ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ)、ᦂᦸᧃᧈ (ᦺᦔ ᦂᦸᧃᧈ)
adjective ᦅᧄ ᦏᦹ ᦷᦣᧇ 形容词 ᦷᦂᦣᦸᧃᧉᦀ ᦟᦱᧂᦃᦲᧉ ᦀᦴᧉᦷᦀᧈᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ
final particle ᦅᧄ ᦋᦾᧈ 助词 ᦣᦱᧈᦉᧅ ᦅᦻᦤᦸᦵᦠᧀᧈᦣᦳ
conjunction ᦅᧄ ᦎᦸᦰ ᦅᧄ 连词 ᦅᦸᧉᦂᧇ ᦑᧂᦈᦹᦈᦲᧂᧈᦵᦗᦲᧈ
preposition ᦅᧄ ᦷᦍᧅ ᦶᦌᧃ 介词 ᦺᦓᦑᦲᧈᦶᦂᧈᦂᧇ ᦡᦽᧉᦎᦸᧈᦐᧂᧉ
onomatopoeia ᦅᧄ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ 象声词 ᦃᦰ ᦃᦰᦥᦹᧃᧉ ᦥᦹᧃᧉᦩᦱᧉ ᦩᦱᧉᦞᦹᧃᧈ ᦞᦹᧃᧈᦌᦳᧂᧈ ᦌᦳᧂᧈᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ
exclamation ᦅᧄ ᦷᦒ 叹词 ᦷᦒᦷᦀᧅ ᦂ ᦶᦎᧅᧈᦵᦁᦲᦞᦻ ᦞᦻᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉᦓᦸᧃ ᦚᧃ ᦠᧃ ᦡᦲ
prefix ᦅᧄ ᦷᦠ 前缀 ᦂᦱᧃᦩᦱᧄᦃᦲᧉ (ᦃᦲᧉ ᦵᦅᧆ)、ᦓᧄᧉ (ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ)、ᦡᦲ (ᦡᦲ ᦷᦂ)