badabada[ba.da.-ba.da][SU] la'ila'i; [DA-FB] badabada; [DA-SS] badabada; [DH] badabada; [BH] la'ila'inabigNatuna age badabana, na i'ipa yai ie tan.her child was not big, and it cried in the night.SIL 021; SWA 156; 1968

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *