Parcourir le dioula


d


dugukolo bɔgɔman nsol argileuxclay groundlehmiger Boden1.2TerreEarthbɔgɔnyɔrɔ
dugukolo bɔgɔnmanexprvertisolsoil in which there is a high content of expansive clayBöden der wechselfeuchten Tropen 6.2AgricultureAgriculture1.2TerreEarth
dugukolo bɔgɔnman
dugukolo cogoyaexprcaractéristique physique du solphysical feature of the soilBodeneigenschaften6.2AgricultureAgriculture1.2TerreEarth
dugukolo cogoya
dugukolo diya kɔsegiliexprrestauration du solsoil re-mediationWiederherstellung des Bodens6.2AgricultureAgriculture
dugukolo diya kɔsegili
dugukolo diyalinamendement du solsoil amendmentBodenverbesserung6.2AgricultureAgriculture
dugukolo diyali
lafisayali
dugukolo janin nterre aridebarren / dry landdürres Land1.2TerreEarth
dugukolo jukɔrɔjinnappe phréatiquegroundwaterGrundwasser1.3EauWater
dugukolo jukɔrɔji
dugukolo kɔgɔmannsol holomorpheholomorphic soilholomorpher Boden6.2AgricultureAgriculture
dugukolo kɔgɔman
dugukolo kɔrɔtanin nplateauplateauHochebene, Plateau1.2TerreEarth
dugukolo labɛncogo nrelief, formation géologiquerelief (geography)Relief
dugukolo labɛncogo
dugukololɔnnikalan
dugukolo labɛnsigicogoexprreliefrelief, topography, land-formRelief1.2TerreEarth
dugukolo labɛnsigicogo
dugukolo lafiɲɛexprFrnjachèreEngfallow landGerBrachland6.2FrnAgricultureEngAgriculture1.2FrnTerreEngEarth
dugukolo magayavameublir (le sol)to loosen the soilden Boden lockern6.2AgricultureAgriculture
dugukolo maracogo nconservation du solsoil conservationBodenerhaltung6.2AgricultureAgriculturedugukolo marali
dugukolo maracogo
dugukolo munumunucogo nrotation de la terrerotation of the earthErdumdrehung, Rotation der Erde1.1CielSky
dugukolo munumunucogo
dugukolo munumunufan nsens de rotation de la terredirection of the earth rotationRichtung der Erdrotation1.1CielSky1.2TerreEarth
dugukolo munumunufan
dugukolo munumunuyɔrɔ naxe de rotationaxis of rotationRotationsachse1.1CielSky1.2TerreEarth
dugukolo munumunuyɔrɔ
dugukolo nagasininnlitho-sollithosolLithosol6.2AgricultureAgriculture1.2TerreEarth
dugukolo nagasinin
farayɔrɔ
dugukolo sɛnɛta ù-ù-ó-ó ɛ̃̀-ɛ̀-ánsol agricolefarmlandAckerland6.2AgricultureAgriculture1.2TerreEarth
dugukolo tilanni sɛnɛfɛnw cɛexprassolementcrop rotationFruchtfolge6.2AgricultureAgriculture
dugukolo tilanni sɛnɛfɛnw cɛ
dugukologoman nterre inculteland that is not farmednicht bebautes Land1.2TerreEarth
dugukologwan ù-ù-ò-ò-ã́nréchauffement de la planèteglobal warming of the planetErderwärmung
dugukologwan
dugukolokalan ù-ù-ò-ò-á-ã́ngéologiegeologyGeologie, Erdkunde1.2TerreEarthdugukolo-kalan
dugukolokalanla ngéologuegeologistGeologe1.2TerreEarthdugukolokalan-la
dugukolokɔnɔsiranpassage souterrainunderground passage, underpass, pedestrian underpassUnterführung, Fußgängerunterführung7.1.1VoyagerTravel
dugukolokɔnɔsira