Parcourir l'anglais


s


sex (female)jaba2 2n
sexual intercoursecɛnimusoyanjukɛlin
sexual intercourse (have)sɔmi2v
sexual relationsmusonicɛyan
sexual relations (have)1 8vt
sexual relations (to have)jukɛv
sexually transmitted diseasekurusijala 1n.comp
shacktogonn
shadowjaa1 1nsuma4n
shadysumanan
shaftkala1 1n
shake offpiripiriv
shallotjabawulenninn
shame (to)lamaloyav
shameless personbakɔrɔnin 2n
shamelessnessmalobaliyan
shankkala1 1n
shapelybobaraban.comp
share betweenbɔ ɲɔgɔn naexpr
share in two equal partscɛtilav
share outsaradavtilantilanvt
shared goodsforobanafolon
sharpdi4adj.predleru2adv
sharp edgemurudan
sharpenlɛnv
sharpen (sth.)diya1 4vt
sharpenedduman 5adj
shaveli1vtgwana 1vt
shealeproa3 1pro
Sheasisunn
Shea buttersitulun
Shea fruit (ripe)simɔn
Shea nutkɔlɔn
shea-butter doughsikɔlɔdɛgɛn
shea-butter treesii2n
sheanutsi3nsikɔlɔn
sheanut treesi3n
shearkan3 2vt
she-assfalimuson