deen ẽ́1nenfantchildKind4.1.1ParentéKinship2nfruitfruitFrucht3viporter des fruits, fructifierbear fruit, produce fruit, fructifyFrucht bringen, Früchte tragen, befruchten4viélémentelementElement, Bestandteilden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *