bato1à-òAlabato1vtFrnadorer, vénérer DieuEngadore, worship, venerate GodGeranbeten, Gott verehren2vtFrnrespecter, suivre (les conseils), obéirEngrespect, obeyGerrespektieren, gehorchensariya batorespecter la loi3nFrnvœu, souhait, vénération, adorationEngwish, veneration, adorationGerWunsch, Verehrung, Anbetung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *