-ya sufsuffixe d'abstrait, valeur d'état ou de qualité ou de processusabstract suffix, state of, process of, quality ofAbstrakt Suffix, Aktions Suffixteri, teriya; jan , janyaFrnami, amitié; long, longueurEngfriend, friendship; long, lengthGerFreund, Freundschaft; lang, LängekɛnɛyaFrnsanté, guérirEnghealth, to healGerGesundheit, heilenmaloyaFrnhonte, avoir honteEngshame, be ashamedGerSchande, sich schämen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *