bagandɔgɔtɔrɔ á-ã́-ɔ́-ɔ́-ɔ́-ɔ́nvétérinaireveterinary, vetTierarztSynonymebɛgɛndɔgɔtɔrɔmisidɔkɔtɔrɔ6.1Travailleur, professionWorker, occupation
bagandɔgɔtɔrɔ

bagan-dɔgɔtɔrɔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *