tanga1 ã̀-ávt1protéger, préserver, épargnerprotect, preserve, save, secure againstbeschützen, bewahren, sichern gegenX tanga Y maFrnprotéger X contre YEngprotect X against YGerX vor Y bewahren.Ala k'an tanga juguman ma.FrnQue Dieu nous protège du mal.EngMay God protect us from evil.GerMöge Gott uns vor dem Bösen beschützen.2considération, respectconsideration, respectBerücksichtigung, Respekt , Achtungarabe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *