Search results for "Grammar"

anən,ænartnämälim artikl9Grammar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

objectˈɒbdʒɪkt1nzat, obýektWe saw a strange object.Biz geň zat gördük.an unidentified flying object (abbr. UFO)näbelli uçýan obýekt (gys. NUO)2nmaksatwith the object of helping themolara kömek etmek maksady bilento achieve one's objectmaksadyňa ýetmek3ndoldurgyçdirect/indirect objectgöni baglanýan/göni baglanmaýan doldurgyç9Grammar4v.tgarşy bolmakI object.Men garşy çykýaryn.Do you object to my smoking?Çilim çeksem garşy bolmarsyňyzmy?
Comments (0)

 

partpɑː[r]t1nbölüma novel in 6 partsalty bölümden ybarat roman2nşaýspare partsätiýaçlyk şaýlary7.2.4.1.1Vehicle3ntoparparts of speechsöz toparlary9Grammar4ngatnaşmaHe took no part in the affair.Ol bu işe gatnaşmady.5ntarap; rolto take somebody's part in a quarreljedelde biriniň tarapyny çalmakShe plays the part of the Queen.Ol şa melikesiniň roluny ýerine ýetirýär.4.2.5Drama6advýary, ýarysyThe house is part brick, part wood.Bu öýüň ýary kerpiçden edilen, ýarysy bolsa agaçdan.
Comments (0)

 

personˈpəː[r]s[ə]nn1adam, aýalShe's a beautiful woman/girl.Ol örän owadan aýal/gyz.a very important personörän uly adamI'll be there in person.Men ol ýerde hut özüm bolaryn.2ynsan4.3.4Do good to3ýöňkemefirst person singularbirlik sanyň menlik ýöňkemesi9Grammar
Comments (0)

 

sentenceˈsentens1nsözlemcompound/complex/simple sentencedüzmeli goşma/goşma/ýönekeý sözlem9Grammar2nhökümto pass sentence on somebodybirine höküm çykarmak4.7.4Court of law4.7.5Trial8.1.2.1Mathematics4.7.6Judge, render a verdict3v.thöküm etmek, jeza bermek, ýyl kesmekHe was sentenced to death.Ol ölüm jezasyna höküm edildi.4.7.4Court of law4.7.5Trial8.1.2.1Mathematics4.7.6Judge, render a verdict
Comments (0)

 

voicevɔɪsn1ses2pikir, sesto give voice to [a thought]bir zat aýtmak, aňlatmak3dereje9Grammar
Comments (0)