Browse English – Turkmen


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

u


underˈʌndə[r]prepaşagyna, astyna; aşagynda, astynda
understandˌʌndəˈstændSmplePstunderstoodPstPtcunderstoodv1düşünmek, aňlamakI think you understand me.Maňa düşünýän bolsaň gerek.2dile düşünmekI understand English.Men iňlis diline düşünýärin.
understoodʌndəˈstʊdSmplePst ofunderstandPstPtc ofunderstand
unitˈjuːnɪtn1birlik2bölüm, topar3ölçeg birligi4okuw kitabynda berilýän aýratyn sapak
unitejuːˈnʌɪtv.t.birleşmekThe United Kingdomcomp.Birleşen PatyşalykThe United Nationscomp.Birleşen Milletler GuramasyThe United Statescomp.Birleşen Ştatlar
untilʌntilprep-a çenli, -e çenliUntil Wednesday, see you then!Çarşenbä çenli! Görşeris!
upʌpprep1ýokada bir zady ýa-da ýokary bir derejäni görkezýärhigh up in the airýokary asmanda2işlik bilen ulanylyp ýokary gidýän hereketi aňladýarHe went up to Oxford.Ol Oksford uniwersitetde okap başlady.3"to get", "to stand" işlikleri bilen gelip turmagy aňladýarHe stood up and went to the window.Ol oturan ýerinden turdy we äpişgä tarap gitdi.4bir ýere çenli manyny aňladýarHe brought me up to the bar and introduced me to Dave.Ol meni bara çenli alyp bardy we Deýw bilen tanyşdyrdy.5haýsy hem bolsa bir dowamly wagtyň tamam bolandygyny aňladýarWhen the six weeks were up everybody was sad that she had to leave.Alty hepde geçensoň hemmeler bu gyzyň gitjegine gynandylar.
usʌspronbizi, biz(e), , biz(den)You can buy a car from us.Bizden maşyn alyp bilersiňiz!
usejuːz, ju:s1vulanmak, peýdalanmak, haýyrlanmak; sür(ül)mekused carssürlen maşynlara car used in the cityşäher içinde sürlen maşyn2adv-ýardy/ýärdiJeren used to go to the market every Wednesday.Jeren her çarşenbe bazara gidýärdi.3npeýdalanma, ulanma, ulanmaklyk, peýdalanmaklyk
usualˈjuːʒuəladjadaty, hemişeki
usuallyˈjuːʒuəliadvköplenç, hemişe, düzgün boýunça, adatça, hemişe bolşy ýaly