startstɑː[r]t1v.tbaşlamakThey have started negotiations.Olar gepleşiklere başladylar.He starts the lesson with questions.Ol sapagy soraglar bilen başlaýar.2v.tdöretmekHis remark started a quarrel.Onuň belligi jenjel döretdi.3v.totlamakI can't start the car.Men maşyny otlap bilemok.7.2.4.1.1Vehicle4v.ibaşlanmakSchool starts on Monday.Okuw duşenbe güni başlanýar.5v.iziňkildemekThe bell made me start.Jaň sesi meni ziňkildetdi.6v.iotlanmakThe car wouldn't start.Maşyn otlanmady.7.2.4.1.1Vehicle7nbaşat the start of the centuryasyryň başynda8nstart4.2.6.2Sports9nziňkildi, ziňkildemeHe sprang up with a start.Ol ýerinden ziňkildäp (syçrap) böküp turdy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *