lightlaɪt1nýagty, ýagtylyk, yşyk, ýagtylandyryşLight and water in embassy buildings were cut off.Ilçihananyň jaýlaryna barýan yşyk we suw kesildi.before the light failsgaraňky düşmänkäYou're in my light.Siz maňa garaňky berýärsiňiz.by the light of a candleşemiň yşygy astyndastreet lightsköçe yşyklary2adjýagty, açykIt was still light when we arrived at Lalong Creek.Biz Leýloň Krike gelenimizde entegem ýagtydy.It is a light room with tall windows.Bu uly penjireli ýagty otag.3v.týakmakHe lit a candle.Ol şemi ýakdy.He lit a a bonfire.Ol ody.He lit (up) a cigarette.Ol çilimini otlady.4v.tyşyklandyrmak, ýagtylandyrmakThe house is lit by electricity.Jaý tok arkaly yşyklandyrylýar.5v.iýanmak, otlanmakThe match won't light.Otluçöp ýanmaýar.6v.iIt's time to light up.Çyrany ýakmaga wagt boldy.The clock lights up at night.Gije sagadyň diljagazlary ýanýar.Her face lit up.Onuň ýüzi ýagtyldy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *