after̩ˈaːftə[r], ˈæftə[r]1prepsoň, soňra, soňunda(n), yzy bilen, yzynda(n)She will come after supper.Ol agşamlykdan soň geler.After finishing his home work he went to play.Öý işlerini eden soň, oýnamaga gitdi.My name comes after yours.Meniň adym siziňkiden soň gelýär.She entered after her sister.Ol gyz doganynyň yzy bilen girdi.Is he after her or after her money?Ol ony halaýarmy ýa-da onuň puluny?I am named after my father.Men kakamyň adyny göterýärin.2advyzy bilen, yzdan, gijräksoon afteryz ýany bilen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *