leaveliːvSmplePstleft1PstPtcleft11v.ttaşlap gitmek, galdyrmakHe left his coat in the taxi.Ol paltosyny takside galdyrdy.Leave it to me.Muny maňa galdyryň.They still have six games left to play.Olaryň ýene oýnamaly alty sany oýny galdy.Don't leave me alone.Meni ýeke taşlap gitmäň.2v.tgaldyrmak, goýup gitmekHe left everything to his son.Ol hemme zadyny ogluna goýup gitdi.3v.tgalmakI've no money left.Meniň hiç pulum galmady.He was left an estate.Oňa mülk miras galdy.He's got a plenty of money left.Onuň köp puly galdy.How many are left?Näçe galdy?4v.tgitmek, taşlap gitmekHe leaves work at five.Ol işden sagat bäşde gaýdýar.He leaves school at five.Ol mekdepden sagat bäşde gaýdýar.He left Rome.Ol Rimi taşlap gitdi.5v.igitmekHe leaves for Moscow today.Ol şu gün Moskwa gidýär.He left for London yesterday.Düýn ol Londona gitdi.My secretary is leaving.Meniň sekretarym işden gidýär.to leave outph. v.sypdyrmak, goýbermekYou've left out two words.Sen iki söz sypdyrdyň.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *