anotherənˈʌðə[r]1adjbaşga, özgeAnother player will take your place in the team.Komandadaky başga bir oýunçy seniň ornuny eýelär.2adjtäze, täze dörän, ýene, basgaanother Shakespearetäze Şekspiranother pair of shoestäze bir jübüt köwüşAnother cup of tea?Ýene bir käse çaý içjekmi?3pronbir-biriňizone anotherbir-biriňiz, bir-birimiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *