respectrɪˈspekt1v.tsylamak, hormatlamak, hormat goýmakI want him to respect me as a career woman.Men onuň meni ökde hünärli zenan hökmünde sylamagyny isleýärin.2nsylag, hormatto win somebody's respectbiriniň hormatyny gazanmak3nsalamHe sends you his respects.Ol saňa salam aýdýar.I must pay my respects to the Minister.Men ministriň ýanyna barmaly.4ntarapin every respecthemme zat babatda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *