Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

dz


dzàdzàvharvest
dzaadzǎːadjweakÀntàʼ ne dzaa nɔ̂ eni chwɔ.Antah is weak so because of hunger.
dzaa dzàadzǎː dzàːadjvery weak
dzaŋadzāŋāvmanage very poor situation
dzèʼdzèʔvchop into pieces
dzéʼdzéʼ dzéʼdzéʼdzéʔdzéʔ dzéʔdzéʔideoslowly
dzèʼrèdzèʔrèvchop into pieces
dzɛ̀ddzɛ̀ddzɛ̀dɛ̀vtrample, step on
dzɛ̀dɛ̀dzɛ̀dɛ̀vstamp (with feet)
dzɛ́gɛ́ dzɛ́gɛ́dzɛ́ɡɛ́ dzɛ́ɡɛ́vdisorderly, carelessly
dzɛ̀nɛ̀dzɛ̀nɛ̀vsmash into pieces
dzɛ̀rɛ̀dzɛ̀ɾɛ̀vsmash with leg, forget
dzɛ̀rɛ̀ enyímébwadzɛ̀ɾɛ̀ ēɲímébwādzɛ̀rɛ̀ anyímábwavforgive sin
dzɛ̀rɛ̀ mbɔ̀ʼdzɛ̀ɾɛ̀ mbɔ̀ʔvforsake
dzɛ̀ʼrɛdzɛ̀ʔɾɛ̄advpoorly
dzôkɔ̀ʼdzôkɔ̀ʔnshrub (type for counting sticks)
dzòʼdzòʔvbubble up, make a lot of noise
dzòʼòdzòʔòvchop (bones)
dzɔ́mdzɔ́mdzɔ́mɔ́rɔ́n9/10bangle, imprisonment, bracelet, handcuffs
dzɔ́màlòdzɔ́màlòdzɔ́mɔ́rɔ́ àlòn9/10ankle ring
dzɔ́m ǹgɔ̀mɔ̀chwàdzɔ́m ŋ̩̀ɡɔ̀mɔ̀tʃwàn9abyss
dzɔ̧ɔdzɔ̃ːvcarry sth by a rope tight to it, hang
dzɔ́rɔ̀dzɔ́ɾɔ̀n10sticky substance from raffia palm & trees