Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

kp


kpa1kpāvbury, launch, inaugurate
kpa2kpāvstring (beads), thread (beads)
kpàkpàvtake in big lumps
kpà akóʼkpà ākóʔvswallow (fufu) in big lumps
kpa eklɔ́nɔ̀kpā ēklɔ́nɔ̀vstring or thread beads
kpákpáʼ1kpákpáʔideoquickly
kpákpáʼ2kpákpáʔn9knock of a guest
kpárákpáɾáadjsmall
kpárákpárákpáɾákpáɾáadjsmall
kpekpēsubjthat
kpe àyɛkpē àjɛ̌intwhy?
kpèdèkpèdèvhelp
kpee1kpēːvcough
kpee2kpēːvbring up (a child), nurse
kpeerekpēːɾēvcough lightly
kpe gôkpē ɡôkpe góròvcurse
kpe góròkpē ɡóɾòvhurl curses
kperekpēɾēvcarry on the labs
kpèrèkpèɾèvtest (someone), tease
kpɛbɛ1kpɛ̄bɛ̄vcoil (rope), tangle
kpɛbɛ2kpɛ̄bɛ̄adjcorrupt
kpɛ́bɛ́ kpɛ́bɛ́kpɛ̄bɛ̄adjcorruptible, crookedly
kpɛɛkpɛ̄ːvfrighten, tease
kpɛ̀ɛkpɛ̀ːveconomize (use in small bits)
kpɛ̧ɛkpɛ̃̄ːkpɛ̧ɛŋɛv.adjsmall

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >