Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

l


la1vwarm in fire (make soft)
la2adjloose, slack, weak
laalāːvslacken
lábàlábàèlábàn9/10rubber
làgà làgàlàɡà làɡàadvloosely, slackly, weakly
láláláláadjweak, slack
lama1lāmāvcrunch, crush, cripple
lama2lāmāvthresh (grain)
lamaralāmāɾāvcrush
làmàra à gàlàmàɾā à ɡàvtalk like a liar
làmàra gàlàmàɾā ɡàvrustle (of leaves)
Lǎzārɔ̀slǎzārɔ̀sp.nLazarus
levhave
vact, do
lè afwɛ̧́rɛ́lè āfwɛ̃́ɾɛ́vcreate fun
le ámbyɛ́lě ámbjɛ́adjmad
lè ánkɛ́ɛrɛ́ aghɔɔlè áŋkɛ́ːɾɛ́ āɣɔ̄ːvdizzy
lè anyɔ́ʼɔ́lè āɲɔ́ʔɔ́vcommit an abomination
le áŋwanlě áŋwānadjinfected
le azɔ́mlě āzɔ́mvintelligent
le azɔ́m klidilě āzɔ́m klīdīvwise
lè ebɛ́rɛ́taalè ēbɛ́ɾɛ́tāːvbelieve, have faith
lè èbliblìlè èblǐblìvstubborn
lè ebúmlè ēbúmvafraid
lè ebûmlè ēbûmvconceive