Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

m


ma1vmake it touch, join, make it have contactKe má ála yíngɛ ekwá ngú bó.Don't touch my body with that thing.
ma2v.auxwas/were (past continuous)Engɔ à zɔ̀ʼ angú mmɛ̀ ma nde.He called me while I was eating.
ma3v.auxto be (used for nouns of class 6a)Mɔ́m mu ma nàm.My wine is sweet.
v.auxif (conditional occurring after the subject or sentence initial)Má ngwò mé èjii, bɔ̂ be nɛɛ.If you are a thief, people know.Mmɛ̀ má zèʼe, mmɛ̀ wa sàa ekɔ̂n.If I have to come, I will send a message.
ma afwɔ́mā āfwɔ́vcopulate, go to bed with, lie withYɔsɛb à ke ma afwɔ́ nì Marayɛ tyɛ ésá be Yesô bo.Joseph did not go to bed with Mary before Jesus was born.
ma afwɔ́ anɔ́m nì anɔ́mmā āfwɔ́ ānɔ́m nì ānɔ́mvpractice homosexuality
ma afwɔ́ ayé nì ayémā afwɔ́ ājé nì ājévpractice lesbianism
ma afwɔ́ nì ghôklamā āfwɔ́ nì ɣôklāvcommit incest
ma afwɔ́ nì ghôngwamā āfwɔ́ nì ɣôŋɡwāvcommit incest
MáchìmátʃìadvMarch (month of ~)
malamālāconjifMala edɔ̂m ese gwe awɛ̂, le ebɛ́rɛ́taa eni Ngwê.If the world hates you, have faith in God.
Màlákìmàlákìp.n1Malachi
mâmfɔ̀mâm̩fɔ̀n1fon's motherly caretaker
manamānǎn9manna (food from heaven)
manìmānìconjwith, and
Márákômáɾákôp.n1Mark
Màráyɛ̀màɾájɛ̀p.n1Mary
másàmásàèmásàn1/2lord, master, sir
Másàkɛ̀másàkɛ̀n1Lord (referring to Jesus)
Másàkɛ̀ ebi èmásàkɛ́másàkɛ̀ ēbī èmásàkɛ́p.n1Lord of lords
Másàkɛ̀ Ngwêmásàkɛ̀ ŋɡwên9Lord God
Màsèdónìyàmàsèdónìyàp.n9Macedonia
mátàmátàèmátàn9/10mat
Màtyômàtjôp.n1Matthew (Jesus' apostle)
maʼmamāʔmāadjclotted, coagulated, stick (mud) together