Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


na1conjlike, as
na2advit is
na3v.auxis, do (plus verb), are (present continuous: after subject)M̀fɔ̀ na tsɔ̀mɔ a ntɔʼ.The fon stays in the palace.
naanāːvplace, put
naa ewúmbwɛrɛnāː ēwúmbwɛ̄ɾɛ̄vhave a bit of sleep
naa jyɛ̂nāː dʒjɛ̂vnet (fish)
nàamà ńtárá bɔ̂nàːmà ń̩táɾá bɔ̂ventertain, amuse
na awɛ̂nā āwɛ̂intwho is it?
na ayɛ̂nā ājɛ̂intwhat is it?
na ghô nɔ̂nǎ ɣô nɔ̂adjincarnate
Nahùmnǎhùmp.n1Nahum
nàm1nàmvweed
nàm2nàmadjsweet
namanāmāvporridge (food)
nàmànàmàvhide oneself
nàm éfonàm éfōvweed
nàm éganàm éɡāadjeloquent
nànànànàvpatch
naranāɾāadjgood, fine
nàra1nàɾāadjgood, sweet, taste good
nàra2nàɾāadjbeautiful
nàra3nàɾāadjtasty
nara dàdɛ̀ʼɛnāɾā dàdɛ̀ʔɛ̄adjbest, very good, very beautiful
nara fɔɔnāɾā fɔ̌ːadjbest, most beautiful
nara fɔ̀ɔŋɔnāɾā fɔ̀ːŋɔ̄adjbetter, more beautiful