Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ndzandzāpronmy: possessive pronoun used for nouns of class 9
ndzándzápronmy: possessive pronoun used for nouns of class 5, 6, 7
ǹdzàmǹ̩dzàmǹdzàmàràn9/10landslide, cliff
ǹdzàmàzhuǹ̩dzàmàʒūn9nose bleeding
ǹdzàmndìmǹ̩dzàmndìmǹdzàmàrandimn9/10waterfall
ǹdzàŋǹ̩dzàŋn9poverty
ǹdzàŋàndìmǹ̩dzàŋàndìmn9water scarcity
ndzendzēlog pronhis/her: logophoric pronoun used for class 9
ndzéndzélog pronhis/her: logophoric pronoun for class 5, 6 and 7
ǹdzɛǹ̩dzɛ̄ǹdzɛrɛn9/10nail
ǹdzɛ̀bǹ̩dzɛ̀bn9spice for fufu soup (type)
ndzɛ̀rɛ̀ndzɛ̀rɛ̀n9pride, boasting
ńdzɔ́dń̩dzɔ́dndzɔ́dn19/6astick, AIDS/HIV
ńdzɔ́d àkákòʼń̩dzɔ́d àkákòʔndzɔ́d àkákòʼn19/6ajigger stick
ńdzɔ́d àŋwɛ̀ʼrɛ̀ń̩dzɔ́d àŋwɛ̀ʔɾɛ̀ndzɔ́d àŋwɛ̀’rɛ̀n19/6apen, pencil
ńdzɔ́d pèʼre áshwɔń̩dzɔ́d pèʔɾē áʃwɔ̄ndzɔ́d pè’re áshwɔn19/6atoothpick
ndzɔnndzɔ̄npronyour (2 pl.): possessive pronoun used for nouns of class 9
ndzɔ́nndzɔ́npronyour (2 pl.): possessive pronoun used for nouns of class 5, 6 and 7
ndzɔɔndzɔ̄ːlog prontheir: logophoric pronoun for nouns of class 9
ndzɔ́ɔndzɔ́ːlog prontheir: logophoric possessive pronoun for class 5, 6 and 7
nev.auxto be (as a comparative marker)Étáa Eyoh ne pɛ na ndím ŋwɔ nɔ̂.Eyoh's mind is as clean as drinking water.
vable, canMmɛ̀ wu né ŋwɛ̀ʼrɛ̀ Atsóʼ Ngwo.I can write the Ngwo language.
NEDCAnedcap.n9Nkun Elements for Development and Cultural Association
Nèhémyànèhémjàp.n1Nehemiah
nèkàmanèghɔnèkàmānèɣɔ̌advmajestically