Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ngwêkwàŋɡwêkwàngwérèkwàn9/10ghost (invisible), ancestral ghost
ngwè ndè atóŋɡwè ndè ātóvconquer, defeat, become victorious
ngwè nù atóŋɡwè nù ātóvconquer, defeat, become victorious
Ngwê Ŋwɔ̀ŋɡwê ŋwɔ̀n9God the Son
ngwérèŋɡwéɾèn10gods: witchcraft (disappear/reappear)
ngwɛ̂ŋɡwɛ̂pronyour (2 sg.): possessive used for nouns of class 1 and 3
Ngwo1ŋɡwǒp.n9Ngwo (community)
Ngwo2ŋ̩̀ɡwǒp.n1first son of Ngwo founding ancestors, founder of ekla-Ngwo
ngwòŋ̩̄ɡwòpronyou (2 sg)
ngwò ghôzhìʼŋ̩̄ɡwò ɣôʒìʔpronyou alone
ngwòmbwoŋɡwòmbwōpronyourself
ngwò zhìʼŋ̩̄ɡwò ʒìʔpronyou alone (sg)
ngwɔ̀bɔ̀ŋɡwɔ̀bɔ̀ngwɔ̀bɔ̀rɔ̀n9/10hook
ǹgwɔ̀mŋ̩̀ɡwɔ̀mǹgwɔ̀mɔ̀rɔ̀n9/10mortar, skin drum
ńgwɔ́mɔ́ŋ̩́ɡwɔ́mɔ́n19small size reddish palm nuts
ǹgwɔ̀m tyɛ̀dɛŋ̩̀ɡwɔ̀m tjɛ̀dɛ̌n9medium skin drum
ǹgyɛŋ̩̀ɡjɛ̌n9wind pipe
ngyɛ̀dɛ̀ŋɡjɛ̀dɛ̀vcome in physical contact
ngyòŋɡjòvsilent for sometime (limbo)
ńgbáaŋ̩́ɡbáːn19salt
ńgbáa élankɔnŋ̩́ɡbáː élāŋkɔ̄nn19manure
ngbaŋaraŋɡbāŋāɾāadjflippant
ńgbáráŋ̩́ɡbáɾán19favoured wife
ǹgbàra1ŋ̩̀ɡbàɾān9divination, magic
ǹgbàra2ŋ̩̀ɡbàɾān9fortune telling (ngambe)