Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ngbeŋɡbēlog pronhis/her: logophoric pronoun for class 1 nouns
ngbéŋɡbélog pronhis/her: logophoric pronoun for class 3 nouns
ǹgbèŋ̩̀ɡbèǹgbèrén9/10boar (wild pig), warthog, bush pig
ngbèdèŋɡbèdèvdominate, oppress, press, over rule
ǹgbèeŋ̩̀ɡbèːn9nursery (for planting), breed or species to be expanded
ǹgbèndìmŋ̩̀ɡbèndìmǹgbèréndimn9/10hippopotamus
ǹgbèndwɔŋ̩̀ɡbèndwɔ̄ǹgbèréndwɔn9/10rhinoceros
ǹgbèrèŋ̩̀ɡbèɾèn9match (lighter)
ngbèʼŋɡbèʔvbeckon
ngbèʼ aghɔ́ɔŋɡbèʔ āɣɔ́ːvwink (eye)
ngbɛɛ1ŋɡbɛ̄ːpronour (excl.): possessive used for nouns of class 1
ngbɛɛ2ŋɡbɛ̄:vfinish eating very fast
ngbɛ́ɛŋɡbɛ́ːpronour (excl.): possessive used for nouns of class 3
ngbɛ̀rɛ̀ŋɡbɛ̀ɾɛ̀vpinch, click (computer mouse)
ngbɛ̀rɛ̀ abɛ́ɛ̀mɔ̀ŋɡbɛ̀ɾɛ̀ ābɛ̂ːmɔ̀vleft click (computer mouse)
ngbɛ̀rɛ̀ abɛ́ɛ̀ndéŋɡbɛ̀ɾɛ̀ ābɛ̂ːndévright click (computer mouse)
conjwith, and
nìmìnìmìvbeat (bump), hit (with object), strike
njìndʒìvdefecate, excrete
ǹjiǹ̩dʒǐǹjìrín7/10bottom, meaning
ǹjìǹ̩dʒìǹjìrìn9/10road, path, means
ǹji abwoǹ̩dʒǐ ābwōǹjìrí abwon7/10armpit
ǹjì awɔ́rɔ́ǹ̩dʒì āwɔ́ɾɔ́ǹjìrì ewɔ́rɔ́n9/10gutter
ǹji azɔ́rɔ́ǹ̩dʒǐ āzɔ́ɾɔ́ǹjìrí azɔ́rɔ́n7/10base of tree trunk
ǹji-azhyɛǹ̩dʒǐ āʒɛ̄ǹjìrí-azhyɛn7/10armpit