Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


njìʼrìndʒìʔɾìvshake
ǹjwèǹ̩dʒwèǹjwèrén9/10debt
Njwɔ̀ndʒwɔ̀p.n9quarter in Ngwo
njyámbùndʒámbùn9gambling
njyɛ̂ndʒjɛ̂pronyour (2 sg.): possessive used for nouns of class 5, 6, 7 and 9
njyɛɛndʒjɛ̄ːpronour (excl.) possessive used for nouns of class 9
njyɛ́ɛndʒjɛ́ːpronour (excl.): possessive used for nouns of class 5, 6 and 7
ńkáŋ̩́kánkán19/6astrap, bone of fish
ǹkâbàŋ̩̀kâbàn9animal like baboon
ǹkàmaŋ̩̀kàmān9care
ǹkàma ŋwɔ́ŋ̩̀kàmā ŋwɔ́n9activities at bornhouse, gift at bornhouse
ńkándiń̩kándīnkándin19/6astrap (of clothe)
ǹkàʼŋ̩̀kàʔǹkà’ràn9/10tin
ǹkàʼ ngúdŋ̩̀kàʔ ŋɡúdǹkà’rà ngúdn9/10tin of oil
ńkedŋ̩́kēdn19illness that affects joints of body
ńkèʼêŋ̩́kèʔên1hopping (jumping with one leg)
ńkɛ́ɛŋ̩́kɛ́ːńkɛ́rɛ́nmelon (egusi: a type)
ǹkɛ̀mɛŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ǹkɛ̀mɛ̀rɛ́n9/10fence
ǹkɛ̀mɛ Édɛ̀nŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ édɛ̀np.n9garden of Eden
ǹkɛ̀mɛ élakɛɛŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ élākɛ̄ːǹkɛ̀mɛ̀rɛ́ élakɛɛn9/10garden
ǹkɛ̀mɛ élakɔnŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ élākɔ̄nǹkɛ̀mɛ̀rɛ́ élakɔnn9/10garden
ǹkɛ̀mɛ m̀pwɔ̀ŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ m̩̀pwɔ̀ǹkɛ̀mɛ̀rɛ́ m̀pwɔ̀rɔ̀n9/10cattle pen
ǹkɛ̀mɛ nklilàŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ ŋ̩̄klǐlàǹkɛ̀mɛ̀rɛ́ nklilàn9/10garden
ǹkɛ̀mɛnkɔ̀ŋ̩̀kɛ̀mɛ̄ŋkɔ̀ǹkɛ̀mɛ̀rɛ́nkɔ̀n9/10rail, fence to prevent people from falling
nkɛ̀nkɛ̀ nkɛ̀nkɛ̀ŋkɛ̀ŋkɛ̀ ŋkɛ̀ŋkɛ̀ideospeaking threateningly hard