Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ntɛ̀ɛntɛ̀ːvprolong
ǹtɛ̀mǹ̩tɛ̀mǹtɛ̀mɛ̀rɛ̀n9/10tendon
ǹtɛ̀n1ǹ̩tɛ̀nǹtɛ̀rɛ́n9/10colocasia flower shoot
ǹtɛ̀n2ǹtɛ̀nvpower muscles
ntɛŋɛ1ntɛ̄ŋɛ̄adjespecially, more, most
ntɛŋɛ2ntɛ̄ŋɛ̄adjthin, tiny, slim
ntɛŋɛ bli ebwadntɛ̄ŋɛ̄ blǐ ēbwādadjyoungest
ntɛŋɛ dɔ̀ɔntɛ̄ŋɛ̄ dɔ̀ːadjtallest, longest
ntɛŋɛ klɔ̀ntɛ̄ŋɛ̄ klɔ̀adjbiggest, fattest
ntɛŋɛ nanntɛ̄ŋɛ̄ nānadjbest
ntɛŋɛ nkɔntɛ̄ŋɛ̄ ŋkɔ̄adjshortest
ntɛŋɛ tɛbntɛ̄ŋɛ̄ tɛ̄badjeldest
ntɛŋɛ tìimintɛ̄ŋɛ̄ tìːmiadjshortest
ntɛrɛntɛ̄ɾɛ̄adjthin, tiny, slim
ntɛrɛ dàdɛ̀ʼɛntɛ̄ɾɛ̄ dàdɛ̀ʔɛ̄adjthinnest, too thin, most tiny, too tiny, most slim, too slim
ntɛrɛ fɔɔntɛ̄ɾɛ̄ fɔ̌ːadjthinnest, most tiny, most slim
ntɛrɛ fɔ̀ɔŋɔntɛ̄ɾɛ̄ fɔ̀ːŋɔ̄adjthinner, more tiny, more slim
ntɛ́rɛ́ntɛ́nntɛ́ɾɛ́ntɛ́nideoshining brightly
ǹtɛ́ʼǹ̩tɛ́ʔǹtɛ́’rɛ́n9/10bag (fibre bag)
ǹtɛ̀ʼǹ̩tɛ̀ʔbèntɛ̀’n1/2advisor
ǹtɛ́ʼ àkɔ́nɔ́ǹtɛ́ʼ àkɔ́nɔ́ǹtɛ́ʼrɛ́ àkɔ́nɔ́n9/10fibre briefcase (founded by a man called Akono)
ǹtɛʼchìmǹ̩tɛ̄ʔtʃìmn1follower by birth, vice, assistant
ntìirìntìːɾìvslow
ǹtìmàlòǹ̩tìmàlòn9elephantiasis
ǹtìmiǹ̩tìmīǹtìmìrín9/10flock (of birds), group, heap