Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


nu akɔ́ɔnū ākɔ́ːvtake bribe
nu akwânū ākwâvwander
nu anɔ́mnū ānɔ́mvmarry (for female)
nu atánnū ātánvsucceed (leadership)
nu atónū ātóvdominate, rule over
nu ayénū ājévmarry (for male)
nu azɔ́mnū āzɔ́mvwarning!, beware!, take care, careful
nu endéátonū ēndéátōvgain victory
nu eni ekɛ́bnū ēnī ēkɛ́bvhire
nu etsɛ́rɛ́nū ētsɛ́ɾɛ́vdecide, take a stand
nu ndím Ngwênū n̩̄dím ŋɡwêvget baptism, baptise (be ~)
núrùnúɾùènúrùn9/10number
nùrùnùɾùvbecome old (age)
núrù anɛ̂1núɾù ānɛ̂ènúrù anɛ̂n9/10identification number (mark)
núrù anɛ̂2núɾù ānɛ̂ènúrù anɛ̂n9/10reference number
nùrù à ngɔ̀ɔnùɾù à ŋɡɔ̀ːvageing
núrù bɔ̂núrù bɔ̂n9population
nùrù fwɔɔnùɾù fwɔ̌ːnumeighth, number eight (8)
nùrù fyeenùɾù fjēːnumsecond, number two (2)
nùrù kɔɔnùɾù kɔ̄ːnumninth, number nine (9)
nùrù kwɛ̀nùɾù kwɛ̀numfourth, number four (4)
nùrù m̀fónùɾù m̀fónumsixth, number six (6)
nùrù ŋwaʼnùɾù ŋwāʔnumnumber one (1)
nùrù sàambyɛnùɾù sàːbjɛ̄numseventh, number seven (7)
nùrù tânnùɾù tânnumfifth, number five (5)