Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ndɛ̀ʼ enyii àflàndɛ̀ʔ ēɲīː àflàvpunish (for a crime)
ndɛ̀ʼ etɛʼɛndɛ̀ʔ ētɛ̄ʔɛ̄vadvise
ndɛ̀ʼ etsɛ́rɛ́ndɛ̀ʔ ētsɛ́ɾɛ́vorder (someone to do something)
ndɛ̀ʼ éyàkàndɛ̀ʔ éjàkàvconsole someone in difficulty
ndɛ̀ʼɛ̀ndɛ̀ʔɛ̀vgive, offer
ndɛ̀ʼ fáràndɛ̀ʔ fáɾàvfine
ndɛ̀ʼ fárà àfwɛ̀ʼndɛ̀ʔ fáɾà àfwɛ̀ʔndɛ̀’ èfárà àfwɛ̀’vfine (manual)
ndɛ̀ʼ m̀bɔ̀nɔndɛ̀ʔ m̩̀bɔ̀nɔ̄vbless
ndɛ̀ʼ ndím Ngwêndɛ̀ʔ n̩̄dím ŋɡwêvbaptise (with water)
ndɛ̀ʼ ǹgoʼndɛ̀ʔ ŋ̩̀ɡōʔvbother, trouble, worry, bore (give trouble)
ndɛ̀ʼ ǹtsɔ̀ndɛ̀ʔ ǹ̩tsɔ̀vpoison (a person)
ndɛ̀ʼ sósôndɛ̀ʔ sósôvlament
ǹdiǹ̩dǐǹdìrín9/10cloth, clothes, tree (formerly used to make clothes)
ǹdi abanǹ̩dǐ ābānǹdìrí abann9/10breast wear
ǹdi àbɛ̀ǹ̩dǐ àbɛ̀ǹdìrí abɛn9/10traditional regalia, traditional wear
ǹdi aghɔɔndùʼǹ̩dǐ āɣɔ̄ːndùʔǹdìrí aghɔɔndù’n9/10door blind (door curtain)
ǹdi álabóǹ̩dǐ álābóǹdìrí élabón9/10mask
ǹdi àyèǹ̩dǐ àjèǹdìrí àyèn9/10cloth worn by woman
ǹdi bɛ́ ŋwɔǹ̩dǐ bɛ́ ŋwɔ̄ǹdìrí bɛ́ bwon9/10baby sling
ndìbìndìbìvwet with water or any liquid
ndìbì eni ndímndìbì ēnī n̄dímvbeat to deathMmɛ̀ zɔ́ awɛ̂ nì èyè ngu shi é ba ndìbì awɛ̂ eni ndím.If I see you with my wife I will beat you to death.
ǹdibwɛ̀mǹ̩dǐbwɛ̀mǹdìríbwɛ̀mn9/10upper wear, shirt
ǹdidɔ̀mǹ̩dǐdɔ̀mǹdìrídɔ̀mn9/10cloak
ǹdi fla elàǹ̩dǐ flā ēlàǹdìrí fla elàn9/10rag
ǹdi fláfàaràǹ̩dǐ fláfàːɾàǹdìrí fláfàaràn9/10face towel