Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ndòorò ekwándòːɾò ēkwávproud
ndòorò ekwôndòːɾò ēkwôvboast, brag
ndòoròkwándòːɾòkwáadjboastful
ndòrondòɾōadjprotruded
ndòʼndòʔvoil (put oil in/on)
ndɔ́ndɔ́ndɔ́rɔ́n9/10house
ǹdɔ̀ǹ̩dɔ̀ǹdɔ̀rɔ́n1/10mother, old woman
ndɔ́ àfuundɔ́ àfǔːnpolygamy
ndɔ́ ángámálàndɔ́ áŋɡámálàndɔ́rɔ́ éngámálàn9/10cocoon
ndɔ́ àntɛ̀nndɔ́ àntɛ̀nndɔ́rɔ́ èntɛ̀nn9/10spider's web
ndɔ́ asɛ́ʼɛ́ndɔ́ āsɛ́ʔɛ́ndɔ́rɔ́ asɛ́’ɛ́n9/10court
ndɔ́àwàndɔ́àwàndɔ́rɔ́àwàn9/10fridge, refrigerator
ndɔ̀dɔndɔ̀dɔ̌n9dirt
ndɔ́dɔ̀mndɔ́dɔ̀mndɔ́rɔ́dɔ̀mn9/10thatched house
ndɔ́dzɔ̀mndɔ́dzɔ̀mndɔ́rɔ́dzɔ̀mn9/10prison
ndɔ́ ébóondɔ́ ébóːndɔ́rɔ́ ébóon9/10gall bladder
ndɔ́ elôndɔ́ ēlôndɔ́rɔ́ elôn9/10marital home
ndɔ́ èyè ŋwàʼndɔ́ èjè ŋwàʔn9monogamy
ndɔ́ fɛ̀rɛ andéndɔ́ fɛ̀ɾɛ̄ āndéndɔ́rɔ́ fɛ̀rɛ andén9/10restaurant (resto)
ndɔ́fɔɔndɔ́fɔ̄ːndɔ́rɔ́fɔɔn9/10radio house, broadcasting house
ndɔ́ fùʼandendɔ́ fùʔāndēndɔ́rɔ́ fù’anden9/10kitchen
ndɔ́kyèndɔ́kjèndɔ́rɔ́kyèn9/10hospital
ǹdɔ̀mǹ̩dɔ̀mǹdɔ̀mɔ̀rɔ́n9/10mole
ǹdɔ̀m ákuǹ̩dɔ̀m ákǔǹdɔ̀mɔ̀rɔ́ ákun9/10guinea pig
ndɔ́ m̀pàràndɔ́ m̩̀pàɾàndɔ́rɔ́ m̀pàràn9/10council house