Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

n


ndúwùndúwùndúrúwùn9/10tobacco pipe
ndùʼ1ndùʔvstir and dirty (water)
ndùʼ2ndùʔvcorrupt, deceive, play over
ndùʼ3ndùʔvmould slime or clay
ndùʼrundùʔɾūadjcorruptNgwò ne ndùʼru ngɛ eni ebwá yɛ?Why are you corrupt?
ndùʼrù1ndùʔɾùvwash poorly
ndùʼrù2ndùʔɾùvcorrupt, double-cross, trick
ndùʼrù akɛ́bndùʔɾù ākɛ́bvembezzle moneyNgwò na ndùʼrù akɛ́b ndɔ́ngwè nema bùmu Ngwê bo eni yɛ̂.Why do you embezzle church money without having fear for God?
ndùʼru ndùʼrùndùʔɾū ndùʔɾùadjcorrupt
ndwàndwàvthrow weapon at (animal), aim (at animal)
ndwà abwó àtsàʼràndwà ābwó àtsàʔɾàvwave (hand as a greeting)
ndwà aghɔ́ɔndwà āɣɔ́ːvglance
ndwà aghɔ́ɔ enindwà āɣɔ́ː ēnīvspeckle, spot
ndwà amɔ́ndwà āmɔ́vdive
ndwà atyé ngbara1ndwà ātjé ŋɡbāɾāvcast fortune teller stone
ndwà atyé ngbara2ndwà ātjé ŋɡbāɾāvthrow dice
ndwadandwādāvpluck off ears of corn by dragging carelessly
ndwà égandwà éɡāndwàarà ágavcomment, make a comment, throw a slang
ndwà éntá shwɔ́rɔbòʼndwà éntá ʃwɔ́ɾɔ̄bòʔndwàarà éntá shwɔ́rɔbò’vcast lot, throw dice
ndwà jyɛ̂ndwà dʒjɛ̂vnet (fish)
ndwà vôdndwà vôdvvote, elect
ndwàʼàndwàʔàvabuse, insult
ndwaʼrandwāʔɾāvforce out vomit, threaten to vomit
ǹdwɔǹ̩dwɔ̄ǹdwɔrɔn9/10horn, antenna
ndwɔ̀bɔ̀ndwɔ̀bɔ̀vover oil (the body)