Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

ny


NYDAnydap.n9Njwo Youths' Development Association
NYDMAnydmap.n9Ngwo Youths for Development and Mutual Assistance
NYSMnysmp.n9Ngebenge Youths' Solidarity Movement
nyɛ1ɲɛ̄vdry up, evaporate
nyɛ2ɲɛ̌intwhat about, how aboutEbwá mbɔ̀ʼ Àŋwɛ̀ʼrɛ̀ Ngwê Atsóʼ Ngwo nyɛ? What about the bible in Engwo?
nyɛ̀ɲɛ̀vabuse, condemn
nyɛ̀ bɛ̀ʼrɛ̀ɲɛ̀ bɛ̀ʔɾɛ̀vcondemn
nyɛ̂bìdɲɛ̂bìdnyɛ́rɛbìdn9/10chest
nyɛ̂mɲɛ̂mnyɛ́mɛ́rɛ̂n9/10meat, animal
nyɛ̂màshwɔ̀ɲɛ̂màʃwɔ̀n9/10gum of teeth
nyɛ̂mèkwaɲɛ̂mèkwǎn9flesh
nyɛ̂m sɔ̀ʼɔɲɛ̂m sɔ̀ʔɔ̄nyɛ́mɛ́rɛ̂ sɔ’ɔn9/10roasted meat
nyɛ̀nɲɛ̀nvleave (place)
nyɛ̀n amáráɲɛ̀n āmáɾávdivorce one's husband
nyɛ̀ ndɛ̀ʼ dzɔmɲɛ̀ ndɛ̀ʔ dzɔ̄mvcondemn with imprisonment
nyɛ̀ ndɛ̀ʼ ewúɲɛ̀ ndɛ̀ʔ ēwúvcondemn with death
nyɛŋɛrɛɲɛ̄ŋɛ̄rɛ̄vfinish buying something very fast (by many people), finish up something very fast nyɛ̀ŋɛ̀rɛ êklà byɛ mmɛ̀ àmá fɛ̀rɛ̀ ngɛ nyɛ́ŋɛ́rɛ́ nyɛ́ŋɛ́rɛ́.They quickly finished buying the edible caterpillars that I was selling.
nyɛ̀rɛ̀ dɔ̀rɔ̀ɲɛ̀ɾɛ̀ dɔ̀ɾɔ̀vflee, run away
nyɛ̀rɛ́ ngɔ̀ɔɲɛ̀ɾɛ́ ŋɡɔ̀ːvmove away, migrate
nyɛ̀rɛ̀ waʼɲɛ̀ɾɛ̀ wāʔvabandon
nyɛ̀ʼɲɛ̀ʔnyɛ̀’rɛ̀vdaub
nyɛ̀ʼɛ̀ɲɛ̀ʔɛ̀nyɛ̀’rɛ̀vsmear
nyɛ̀ʼrɛɲɛ̀ʔɾɛ̄adjnasty
nyiiɲīːventer, go in
nyìiɲìːvtorment, trouble, persecute

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >