Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

y


ya1v.auxto be (used by nouns of class 5, 7 and 9)Nyɛ̂m yinɔ̂ ya tuu.This meat is tough.
ya2v.auxto be (used for nouns of class 6)Ágwɔ zɔ́nɔ̂ ya kàma.These plantains are hard.
v.auxshall one day (F2 - indefinite future tense marker)Ngwò yà lè àfɔ̀n anjí dèʼ.You shall one day have wealth.
yáàjâːv.auxif ever in future, should one day everNgwò yáà zɔ́ engɔ, gàma ebi engɔ ena.If you ever see him, greet him for me.
Yaawêjǎːwêp.n1Yahweh
Yàsáyɛ̀jàsájɛ̀p.n1Isaiah
Yàsayɛ̀ Àmɛ̀nɛ̀kɔ̀n Ngwêjàsǎjɛ̀ ɑ̀mɛ̀nɛ̀kɔ̀n ŋɡwênIsaiah The Prophet, Prophet Isaiah
Yàsayɛ̀ Ghôntɔm Ngwêjàsǎjɛ̀ ɣôntɔ̄m ŋɡwên1Isaiah The Prophet
Yàshwâjàʃwâp.n1Joshua
Yèrèmyɛ̂jèɾèmjɛ̂p.n1Jeremiah
Yèrèmyɛ̂ Àmɛ̀nɛ̀kɔ̀n Ngwêjèrèmjɛ̂ àmɛ̀nɛ̀kɔ̀n ŋɡwên1Jeremiah The Prophet, Prophet Jeremiah
Yèrèmyɛ̂ Ghôntɔm Ngwê jèrèmjɛ̂ ɣôntɔ̄m ŋɡwênJeremiah The Prophet
Yèrúsalɛ̀mjèɾúsālɛ̀mp.n9Jerusalem
Yesôjěsôp.n1Jesus
1jɛ̄yɛŋɛvdefy, defiant, uncompromising
2jɛ̄demthere (near addressee): used for nouns of class 5 and 7Ákɔ́ʼ ntsèbè Eyoh yɛ.There is Eyoh's phone.
3jɛ̄demthere (near addressee): used for nouns of class 6Ágwɔ yɛ́ yɛ.There are those plantains.
yɛ́jɛ́pronthat (anaphoric), the (anaphoric) for class 7 nouns
yɛ̂jɛ̂intwhat?
yɛɛsjɛ̌sadvresponse to a guest's knock at the door
yɛ́klitòjɛ́klǐtòèyɛ́klitòneucalyptus tree
yɛŋɛjɛ̄ŋɛ̄vdefy, snob (people)
yɛ̀yɛ̀ yɛ̀yɛ̀jɛ̀jɛ̀ jɛ̀jɛ̀ideorowdy talking
yi1v.auxto be (used to attribute qualities to nouns of class 5, 7 and 9)Éshwɔ ndzá yi tòʼo eblá anyi.My tooth has a hole in it.
yi2v.auxto be (used for nouns of class 6)Atsâ Engwo ndzá yi nara.My Engwo songs are good.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >