Engwo - English


a
b
ch
d
dz
e
ɛ
f
g
gb
gh
h
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
sh
t
ts
v
w
y
z
zh

zh


zhìbìʒìbìvpeel (plantains or bananas)
zhiiriʒīːɾīvadd, increase, lengthen
zhimiriʒīmīɾīadjdisorganised in character
zhìmìriʒìmìrīv.adjdull, not clear
zhimiri zhìmìriʒīmīɾī ʒìmìɾīv.adjvery restless in character (not composed)
zhímírí zhímíríʒímíɾí ʒímíɾíadvdisorderly, irrationally in a hurry
zhìnʒìnvwalk
zhìn à kɛ̀rɛʒìn à kɛ̀ɾɛ̄vwander
zhìn âkyɛ̀ʒìn âkjɛ̀vcreep (of baby)
zhìn eni ebûmʒìn ēnī ēbûmvcrawl (lizard)
zhìnìʒìnìvtake a walk, stroll, linger
zhìn ngɔ̀ɔʒìn ŋɡɔ̀ːvmove away, migrate
zhìŋìriʒìŋìɾīadjdim
zhìŋìri zhìŋìrìʒìŋìɾī ʒìŋìɾìadjdull and sluggish
zhiriʒīɾīvcleanse
zhìrìʒìɾìvwalk, move
zhìri anchwɔnchwɔ̀ʒìɾī āntʃwɔ̌ntʃwɔ̀advsafe journey
zhìrì anchwɔnchwɔ̀ʒìɾì āntʃwɔ̌ntʃwɔ̀veffective, efficient
zhìrì edɔ̀mʒìrì ēdɔ̀mvride, walk on top of
zhìrì nìʒìɾì nìvaccompany
zhiri shiʒīɾī ʃīvdedicate
zhìʼʒìʔadjaloneNgwò kema kɛ̀ʼ ekɔ́m ngwɛ̂ biri zhìʼ bo.You do not organise your dance and dance alone.
zhìʼ zhìʼʒìʔ ʒìʔadvseparately, individually
zhuʒūzhuduvkill, murder, break
zhu ála atóshyèʒū álā ātóʃjèvsacrifice (to the dead)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >