nàamà ńtárá bɔ̂nàːmà ń̩táɾá bɔ̂ventertain, amuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *